Skip to content

1. Taraflar

1.1 Aso Ajans Medya Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti . Senliköy Mh. Ekşinar Sk. No 49 B Blok d3 Florya Bakırköy Istanbul (ASO olarak anılacak)

1.2.Yazılım kullanma lisansını satın alan kişi veya firma (MÜŞTERİ olarak anılacak)

2.  SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1.  Bu sözleşme ile MÜŞTERİ, sözleşmenin sonunda belirtilen yazılım ürününün veya ürünlerinin, yazılımın çalışmasına uygun konfigürasyonda kullanım lisansını almaktadır.

3.  KULLANIM LİSANSININ KAPSAMI

3.1.  GENEL:

3.1.1.  Kullanım lisansı MÜŞTERİye, yazılımları bir bilgisayarda kurma, daimi olarak kullanma ve sadece yedekleme amacıyla kopyalama hakkı verir.

3.1.2. Kullanım lisansı, yazılımların bilgisayara yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması, görüntülenmesi,depolanması ve yedeğinin alınması haklarını kapsar.

3.1.3.  MÜŞTERİ, yazılımları ödünç vermek, kiralamak gibi bedelliveya bedelsiz hiçbir biçimde üçüncü kişilerin yararına sunamaz, kullandıramaz. Aynı iletişim ağını paylaşan ve aynı sunucudan yararlanan kardeş şirketler bu hükmün dışındadır. (Bkz. Madde 3.3)

3.1.4. Münhasır olmayan bu hakkın dışında kalan tüm diğer telif hakları ve mülkiyet hakkı ASO üzerinde kalır ve bu sözleşme kapsamı dışındadır.

3.1.5. Bu Kullanım Lisans Sözleşmesi kuralları, bu sözleşme kapsamında yer alabilecek ve telif hakları -şayet kendi özel lisans sözleşmeleri yoksa- ASO’ya ait olmayan yazılım ürünleri için de aynen geçerlidir.

3.1.6.  Bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler hiçbir şekilde üçüncü bir kişiye devredilemez.

3.2.  TEK BİLGİSAYARDA KULLANIM:

MÜŞTERİ yazılımları her ne şartla olursa olsun aynı anda iki veya daha fazla bilgisayarın sabit-disk veya disket/CD-ROM sürücüsüne kuramaz.

MÜŞTERİ yazılımları ayni sabit-diske birden fazla kopya olarak yükleyip, farklı işlemler için kullanamaz.

3.3.  BİLGİSAYAR İLETİŞİM AĞINDA (NETWORK) KULLANIM:

MÜŞTERİ yazılımları, lisansta belirlenen kullanıcı sayısını aşmamak ve birden fazla sunucu (file-server)ya yüklememek şartıyla bir bilgisayar

iletişim ağı (network) altında kurabilir ve kullanabilir. Ancak yazılımın birden fazla sunucuya yüklenmesi ya da lisansta belirtilenden fazla

kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için yeni bir yazılım paketi veya ek kullanıcı lisansı satın alınmalıdır. MÜŞTERİ, bu maddeyi

ihlal etmemek kaydıyla, yazılım üzerinde birden fazla firmanın bilgilerini işleyebilir.

4.  AYIPLI ÜRÜN VE KULLANICI HAKLARI

Arızalı çıkan yazılımlar, kayıtlı olduğu disket/CD-ROM ve yazılı doküman, fatura tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde iade edildiği takdirde yenisi ile değiştirilir veya bedeli karşılığında iade alınır veya arızalı malzemenin bedeli satış fiyatından düşülür. MÜŞTERİ bu hakkını, faturası ile birlikte yazılımı satın aldığı ASO Yetkili Satıcısına başvurarak kullanır. MÜŞTERİ, belirtilen süreden sonra ayıplı mal itirazında bulunamaz. Bu istisnanın dışında yazılımlar iade edilemez ve yenisi ile değiştirilemez.

5. GARANTİ VE ASO’NUN SORUMLULUKLARININ SINIRLANMASI

5.1.  ASO yazılım ürünlerinin garanti süresi fatura tarihinden itibaren bir yıldır. Telif hakları ASO’ya ait olmayan yazılımların lisans ve garanti koşulları, söz konusu yazılımlarla birlikte sağlanan dokümantasyonda belirtilmektedir.

5.2. ASO yazılım ürünlerinin dokümantasyonlarıyla uyum içinde olması ve matbu ve/veya manyetik ortamda sağlanan dokümantasyonlarında tanımlanan işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için gerekli azami özeni göstermektedir. ASO, bu yazılımların kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve kullanıcının özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.

5.3.  ASO, donanım veya işletim sistemi arızasından, ASO tarafından temin edilmiş olsa dahi telif hakları ASO’ya ait olmayan veritabanı yazılımından, iletişim ağı (network) tasarım ve bağlantı hatalarından, voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörler ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından sorumlu tutulamaz.

5.4.  ASO, manyetik ortamda saklanan bilgileri garanti edemez. Yazılımların kullanılması ile oluşan bilgilerin düzenli olarak yedeğinin alınmasından kullanıcı sorumludur.

5.5.  MÜŞTERİ, kullanım lisansını aldığı yazılımları, yazılım dokümantasyonunda belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını ve gerekli bu donanımı kendisinin temin edeceğini, ASO’nun yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, ASO’nun sorumluluk sınırının Sözleşme konusu yazılım ürünleri için kullanım lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.6. ASO, yazılım ürünlerinin yanlış kullanımından veya hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, kazanç veya kayıplardan hiçbir biçimde sorumlu değildir.

5.7.  Taraflar, doğrudan veya dolaylı olarak bu Sözleşmeden kaynaklanacak kendi aralarındaki tüm ihtilaflarda diğer taraftan talep edebilecekleri her türlü tazminat miktarının (mali sorumluluğun) MÜŞTERİ’nin lisans bedeli olarak ödediği miktarla sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu ihlal eden eylemler saklı kalmak kaydıyla, tazminat talebini haklı kılan herhangi bir durumda ASO, MÜŞTERİ’den sadece bu Sözleşmenin toplam bedeli kadar tazminat talep edebilir. MÜŞTERİ de herhangi bir nedenle yazılım lisansını iade hakkı doğduğunda, yazılımlar için ödediği lisans bedeli dışında herhangi bir nam altında tazminat talebinde bulunmamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Taraflar, bu şekilde karşılıklı olarak sorumluluklarını sınırlamışlardır.

5.8.  ASO, MÜŞTERİ’nin yazılımı kullanmaya başladığı (ilk kez şifre aldığı) tarihten itibaren 3 (üç) ay süre ile MÜŞTERİ’ye limitsiz telefon desteğini ücretsiz olarak verir. Bu sürenin bitiminden sonra MÜŞTERİ dilerse servis desteğini satın alır.

5.9.  Taraflar, ASO’nun bu Sözleşme konusu yazılımlar üzerinde MÜŞTERİ’ye yalnızca “kullanım lisansı” verdiğini, MÜŞTERİ’nin üretkenlik, iş, gelir ve/veya kâr kaybı, yazılımın yerelleştirilmesi, yazılımın ve verilerin kullanılması gibi nedenlerle ortaya çıkabilecek

herhangi bir kayıp veya zarar (akde/haksız fiile dayalı zararları) konularında ASO’nun hiç bir sorumluluğu olmadığı için bunları tazmin etmekle yükümlü olmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhütetmişlerdir. Taraflar arasında, yetkili kişilerin imzasını taşıyan ek bir yazılı sözleşme olmaksızın, hiçbir şirket elemanının sözlü ve yazılı beyanı, mektup, faks metni, servis formu ve benzeri muhaberat özel bir taahhüt olarak kabul edilmeyecektir.

6.  YAZILIM TELİF HAKLARI

6.1. Yazılım ve dokümantasyonun telif hakları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Markalar Kanunu, Markaların Korunması Hakkında K.H.K., Türk Ticaret Kanunu ve muhtelif Vergi Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır. Kullanım lisans hakkı dışında kalan hukuka aykırı kopya eylemi ve işlemler, eylemin nevine göre 3 aydan 3 yıla kadar hapis ve 300 YTL’den 600 YTL’ye kadar ağır para cezası ile yaptırıma bağlanmıştır.

6.2. ASO tarafından temin edilen uygulama yazılımlarının üzerinde çalıştığı ve telif hakları ASO’ya ait olmayan veritabanı ve iletişim ağı (network) yazılımlarının geçerli ve yeterli kullanım lisansına sahip olunmasından münhasıran MÜŞTERİ sorumludur.

6.3. Yazılım’ın lisanslandığı bilgisayarın arızalanması, bilgisayar değişikliği, sistem değişikliği, donanım değişikliği gibi durumlarda programın çalışmaz dunuma gelmesi durumunda yeniden aktivasyon gerekebilir. Yeniden aktivasyonlarda servis ücreti talep edilebilir.

7. YAZILIM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİNE İLİŞKİN KOŞULLAR

MÜŞTERİ, bu sözleşme ile kullanım lisansını aldığı yazılım ürünlerinin sözleşme başlangıcında belirtilen adrese teslimini kabul etmiştir. Bu adrese yapılan teslimat geçerli teslimat sayılır. MÜŞTERİ bu adrese yapılan teslimlerde teslimatın kendisine yapılmadığı, firma elemanına yapılmadığı gibi itirazlarda bulunmayacağını ve bu hakkından peşinen feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

8. DİSKET, CD-ROM, YAZILI DOKÜMAN (DOKÜMANTASYON)

Sözleşme konusu yazılım ürünlerinin içinde olduğu disket/CD-ROM ve birlikte verilen dokümanın telif hakları da ASO’ya (veya telif hakkı ASO’da olmayan ürünler için, hak sahibi firmaya) aittir. Dokümanların değiştirilmesi, başka amaçlarla kullanılması, kopya edilmesi, çoğaltılması telif haklarının ihlali anlamına gelir.

9. SÜRÜM/VERSİYON DEĞİŞİMİ VE BAKIM

ASO önceden haber vermeksizin yazılımlarında ve yazılı dokümanlarında değişiklikler yapma, yazılım ürünlerinin yeni versiyon ve sürümlerini çıkarma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ bu yeni versiyon veya sürümü ve yeni yazılı dokümanı ancak fiyat listelerinde belirtilecek olan “yeni versiyona/sürüme geçiş (upgrade)” bedelini ödeyerek yeni bir lisans almakla elde edebilir. ASO ayrıca yeni versiyon veya sürümlerin alınması halinde eski versiyon/sürümle girilen veya elde edilen bilgilerin yeni versiyon/sürümle de işlenebileceği güvencesini vermemektedir. Aso’nun yazılım destek süresi 2 yıldır. 2 yıldan daha eski satın almalar için destek sona ermekte, desteğin devamı için ücretli yazılım yükseltme/yeni sürüme geçiş yapılmalıdır.

Yeni versiyon veya sürümü çıkan bir yazılımın mevcut versiyon veya sürümü, yeni versiyon veya sürümün piyasaya çıkış tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile desteklenir. Ancak, mevzuatta meydana gelen değişiklikler ve programın çalışmasıyla ilgili düzeltme ve yenilikler eski sürüm ve versiyonlara uygulanmaz.  İki yıllık süre sonunda eski versiyon veya sürüm üretimden kaldırılır. Üretimden kalkan versiyon ve sürümlerin program disketleri, dokümantasyonu ve bu yazılımlar için destek hizmeti ASO’dan temin edilemez. Aksi taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, ASO uygulama ürünlerinin üzerinde çalıştığı veritabanı ve iletişim ağı (network) yazılımlarına destek hizmeti vermek ve bunlardan kaynaklanan sorunlara çözüm getirmek ASO’nun görev ve sorumluluğuna girmez. MÜŞTERİ, Sözleşme Özel Hükümlerinde belirlenen hizmetin dışında DESTEK hizmeti isterse bu talebini ücreti karşılığında ayrı bir Bakım Anlaşması yaparak temin edebilir.

10. SÖZLEŞMENİN BOZUCU ŞARTLA SONA ERMESİ

10.1.  Aşağıdaki hallerde lisans sözleşmesi başka bir hükme, ihtara ihbara gerek olmaksızın bozucu şartla kendiliğinden sona erer.

10.1.1.  MÜŞTERİ’nin lisans bedelini ödememesi veya eksik ödemesi halinde;

10.1.2. MÜŞTERİ’nin ASO’nun telif haklarını ihlal etmesi halinde.

10.2. MÜŞTERİ bu durumda, elinde bulunan yazılım ve dokümantasyonu sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde başkaca bir hükme, ihbara, ihtara gerek olmaksızın ASO’ya teslim etmekle ve bilgisayarlarında yüklü bulunan yazılımın tüm kopyalarını silmekle yükümlüdür.

10.3. Sözleşmenin bozucu şartla sona ermesi halinde, MÜŞTERİ’nin bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu “bilgisayar yazılımını kullanma lisans bedeli” sözleşme akit tarihinden sona erme tarihine kadar olan süreyi kapsayan “süreli kullanma lisans bedeli”ne dönüşür. Bu bedel, varsa MÜŞTERİ’nin o ana kadar ödemiş olduğu bedelden mahsub edilir, yoksa veya yeterli değilse MÜŞTERİ’nin bu bedeli ASO’ya ödeme yükümlülüğü devam eder

11.  SAİR HÜKÜMLER

11.1.  Bu sözleşmenin imzalanması ile bundan önce taraflar arasında bu yazılım lisansı ile ilgili olarak cereyan etmiş karşılıklı yazılı ve sözlü teklifler, icap ve kabuller, yazılı anlaşmalar, ticari diğer yazışmalar ve taahhütler hükmünü yitirir. Bu Sözleşmeyi tamamlayıcı nitelikte olan Büyük Müşteri Sözleşmesi varsa bu hükmün dışındadır.

11.2. Bu sözleşmedeki hükümler ancak karşılıklı olarak imzalanmış ek sözleşmeler ile değiştirilebilir. Bunun dışındaki hiçbir beyan ve yazı sözleşmenin tadili anlamına gelmez.

11.3. Sözleşmenin tarafları maddesinde yazılı adres tarafların akdi tebligat adresleri olup bu adrese yapılacak tebligatlar iade olsa bile yapılmış sayılır. Bu adres aynı zamanda yazılım ürününün teslimat adresidir.

11.4. Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda İstanbul (Bakırköy) icra daireleri ve mahkemeleri yetkilidir. Anlaşmazlıklarda TÜRK Hukuku uygulanır.

This Post Has 0 Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top
Ara